Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leerplicht en verlof

Een kind mag vanaf het vierde levensjaar naar school

Vanaf vier jaar hanteren we de gebruikelijke schooltijden. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een vijfjarige leerling krijgt maximaal vijf uren per week vrijstelling. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die de volledige schoolweek nog niet kunnen volhouden. Ook bestaat de mogelijkheid om, met toestemming van de schoolleiding, nog eens extra vijf uren vrij te krijgen.

Het kan voorkomen dat een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Daarvoor is de verlofregeling, die extra schoolverlof regelt. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden. Bij te veel gebruik of misbruik is de directie verplicht de leerplichtambtenaar te informeren.
Kijk HIER voor de wettelijke tekst met betrekking tot de mogelijkheden om verlof aan te vragen.

Aanvragen voor verlof moeten worden gedaan op het daarvoor bestemde verlofformulier dat u hier kunt downloaden of aan de leerkracht of directeur vragen. Wij houden ons aan de wettelijke regelingen.

In Parro kunnen ouders hun kind ziekmelden.
Is een kind zonder kennisgeving afwezig: als een kind na een kwartier na de start van de groep nog niet op school is, worden de ouders gebeld.

Verzuim of ziekte wordt altijd geregistreerd in Parnassys en dit is voor ouders in te zien.
Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij leerplicht!

Media
  • bellen.png