Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

Ieder kind is welkom

Op Het Anker staat de zorg voor leerlingen centraal en ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom. We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daarmee bedoelen we dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.
 

Van elkaar leren in de stamgroep

Vanuit onze Jenaplanvisie werken we altijd met gecombineerde groepen, die wij stamgroepen noemen. Meestal zitten er twee leerjaren in een groep. Onze leerkrachten zien verschillende leeftijden in een groep als een voordeel en vergroting van kansen in hun onderwijs. De groep blijft zo beter in balans. En jong leert van oud en oud leert van jong.
 

Elk kind in zicht

In ons leerlingvolgsysteem ParnasSys staan alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.
 

Onderwijs dat een kind nodig heeft

We volgen de vorderingen van de kinderen nauwkeurig en leggen ze vast in het leerlingvolgsysteem. Met deze gegevens stellen we  plannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat het nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders
 

 

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van Cito om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af. Veel vaker toetsen we de aangeboden leerstof, zodat de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld. Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN. Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.
 

Zorg voor het jonge kind

We houden de ontwikkeling van onze kleuters goed in de gaten. Ook zij worden meegenomen in het cyclische proces. Wij gebruiken de citotoetsen: taal voor kleuters en ordenen.
 

De IB-er weet alles over zorg op school

Onze intern begeleider weet alles over zorg op school. Bijvoorbeeld over hoe we omgaan met dyslexie, ADHD, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, kinderen die al verder zijn dan de rest van hun groep, maar ook over hoe we de ontwikkelingen van onze leerlingen volgen.
 

Extra aanbod en uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school bieden we een brede zorg en zet het team zich elke dag in om deze zorg aan alle leerlingen te bieden. Een centraal thema in het onderwijs is ‘omgaan met verschillen’, hierdoor is ook de aandacht voor (hoog-)begaafdheid toegenomen. Naast kinderen die extra instructie nodig hebben, zijn er ook kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben. Voor hoogbegaafde kinderen uit de hele regio hebben we de Kwadraatafdeling.
 

Bijlage Schoolondersteuningsprofiel het Anker