Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouders actief in school

Ouderbetrokkenheid

 

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de school. Ze hebben medezeggenschap in de vorm van een medezeggenschapsraad, kunnen de school helpen in de ouderraad of op een andere manier. We nodigen ouders regelmatig uit om het werk van hun kinderen te bekijken. Op groepsavonden en algemene ouderavonden vragen we ouders mee te denken en kritisch te zijn op de ontwikkelingen op de school. Een jenaplanschool hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders. En: vele handen maken licht werk.

Medezeggenschap (MR)
De medezeggenschapsraad van Het Anker bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Het advies- en instemmingsrecht is verdeeld tussen de personeels- en de oudergeleding. Daarnaast is er een aantal belangrijke zaken waarin de medezeggenschapsraad als geheel adviseert of kan instemmen, namelijk het zorgbeleid, bestuurlijke samenwerking en vaststelling van schoolgids en schoolplan. Wanneer het om personeelszaken gaat, dan heeft alleen de personeelsgeleding instemmingsrecht. Wanneer het over voorzieningen voor leerlingen gaat dan heeft de school de instemming van de oudergeleding nodig.

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten afgevaardigden van de medezeggenschap van alle scholen van de stichting. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken, zoals het beleidsplan en personeelsbeleid. De namen van leden van bovenschoolse geledingen staan op de site van Viviani.

Ouderraad (OR)
De ouderraad op onze school bestaat uit zeven actieve ouders en één leerkracht. De doelstelling van de OR is het bevorderen van de relatie tussen ouders, MR, bestuur, schoolleiding en het personeel. In dit kader zijn de taken van de OR o.a.:

  • Op verzoek of uit eigen beweging adviseren van de MR, vooral over aangelegenheden die ouders in het bijzonder aangaan;
  • Het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten;
  • Het stellen van vragen, die betrekking hebben op de algehele gang van zaken op school, aan schoolleiding en onderwijzend personeel. 

       Door het vervullen van deze taken draagt de OR bij aan het optimaal functioneren van het onderwijs.

Luizenouders
In de school is een groepje ouders actief met betrekking tot de controle op luizen. Gelijk na de zomervakantie wordt de eerste controle gedaan en worden de ouders van kinderen die luizen en of neten hebben gebeld. Zij moeten hun kind behandelen en zorgen dat het zonder luizen en neten weer op school komt. Er wordt een her controle gedaan. Na elke vakantie of melding van luizen door ouders wordt de controle herhaald. We verzoeken ouders ook zelf te controleren en de kinderen zorgvuldig te kammen. Bij het signaleren van luizen of neten moet de school op de hoogte worden gesteld zodat het protocol in gang gezet kan worden.

Andere actief betrokken ouders
Ouders helpen ook mee bij vele activiteiten en bij onderwijsondersteunende zaken, zoals het verzorgen van de boeken, helpen bij lezen, koken, onderhouden van de tuin in de patio en het oefenen van de musical.
In de maandelijkse nieuwsbrief staan actuele zaken en activiteiten.
Elke groep heeft een stamgroepouder die de leerkracht ondersteunt bij het organiseren van activiteiten voor de groep. 

Media
  • handen.png