Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

ParnasSys: administratie en leerlingvolgsysteem

We werken op school met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin staan alle gegevens

van de kinderen, hun toets resultaten, gegevens die invloed kunnen hebben op het

functioneren van het kind, zoals gezondheid, belangrijke gebeurtenissen en gesprekken

met ouders. Dit is belangrijk om het gedrag en de prestaties van het kind te kunnen

begrijpen. Zo hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij

de overgang naar een volgende stamgroep wordt elk kind uitvoerig besproken met de

nieuwe groepsleider die de informatie uit het systeem kan raadplegen. Via het ouderportaal

kunnen de ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.

 

Volgen van kinderen

We volgen de vorderingen van de leerlingen in een cyclisch proces, verdeeld over vier periodes per jaar. Hiermee stellen we zo nodig plannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van de kinderen  kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat het nodig heeft, binnen de mogelijkheden van de school. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders. Een groot deel van de gegevens wordt digitaal bewaard.

 

Leerlingvolgsysteem

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van CITO om leerlingen te testen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling en leesvaardigheid en woordenschat. Deze toetsen vinden twee keer per jaar plaats.

Veel vaker wordt er getoetst met methode afhankelijke toetsen. Die geven de leerkracht een goede indruk of de kinderen het onderwijs in de weken ervoor goed hebben opgepakt. De toetsen geven aan waar de leerkracht op moet bijsturen zodat er geen grote hiaten gaan ontstaan. Minstens zo belangrijk is de dagelijkse observatie van de leerkrachten. Het werken met Snappet maakt dat leerkrachten zeer snel feedback kunnen geven en kunnen bijsturen. Ook kinderen zien hoe het gaat en kunnen hun verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces.

 

Op sociaal-emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode KiVa

Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied en geeft

ons handreikingen om het kind te ondersteunen waar nodig. Dit wordt weer verwerkt

in de groepsplannen. Alle relevante gegevens worden digitaal bewaard, zodat we een

goed overzicht kunnen maken van de prestaties van leerlingen individueel, maar ook in

groepsverband. De intern begeleider bekijkt de resultaten met de leerkrachten en het

hele team. Wanneer er sprake is van zorg komen we in actie.

Media
  • Parnassys.png