Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten

Brede ontwikkeling

Onze aanpak zorgt ervoor dat kinderen zich prettig voelen en lekker met leren bezig kunnen zijn. Naast de ontwikkeling op cognitief vlak vinden we het ook van belang dat kinderen zich breder ontwikkelen. Zo geven we ook veel aandacht aan cultuur en sport en spel. Onze schoolresultaten zijn goed en voldoen aan elke in Nederland gestelde norm.

Contact met ouders

We nodigen ouders regelmatig uit om het werk van hun kinderen te bekijken. Op groepsavonden en algemene ouderavonden vragen we ouders mee te denken en kritisch te zijn op de ontwikkelingen op de school. We hechten grote waarde aan de ouderbetrokkenheid. Elk schooljaar organiseren we avonden om ouders een beeld te geven van onze manier van werken. Op stamgroepavonden gaat het over de gang van zaken in de groep. Op een thema-avond of algemene ouderavond krijgen ouders informatie over een bepaald onderwerp. Op een ouderavond voor de zomervakantie evalueren we het schooljaar met de ouders. In elke groep organiseren we een klassenavond met ouders en kinderen, meestal aan het einde van de middag of het begin van de avond.

Oudergesprekken

Wij houden ouders goed op de hoogte van het welbevinden van hun kinderen en de resultaten. Naast de informele momenten en algemene ouderavonden stellen we de ouders drie keer per jaar in de gelegenheid een kwartier met de leerkracht te praten. Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht van hun kind als zij daar behoefte aan hebben.