Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwadraatonderwijs


Kwadraatonderwijs is door verschillende christelijke schoolbesturen in Drenthe en Noordwest-Overijssel opgericht om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Aan de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, bieden Viviani-scholen binnen hun eigen school kwadraatonderwijs aan. Het gaat dan om drie van de vier onderdelen van kwadraat: de verbredingsgroep, op tournee en de plusgroep. Het vierde kwadrant is de kwadraatafdeling voor de hele regio, die verbonden is aan onze school.

 

 

Uitdagend onderwijsaanbod

Hoogbegaafde kinderen uit de regio krijgen op onze kwadraatafdeling de leerstof aangeboden die bij hun interesses en intelligentie past. Zo krijgen ze meer uitdaging.  De kwadraatafdeling verzorgt het gehele onderwijsaanbod op alle schooldagen.

Uiteraard werken we elke dag aan de “basisstof” voor het basisonderwijs. We moeten natuurlijk wel voldoen aan de kerndoelen, zoals die gesteld zijn voor het basisonderwijs.

We geven hele korte klassikale instructie. Daarna kun je al snel zelf verder en als je het niet begrijpt, leggen we in groepjes of individueel de stof nog eens uit. Op de (week)taken van de kinderen staat naast de basisstof ook keuzewerk. Als ze de stof beheersen kiezen de kinderen uit andere opdrachten. Denk aan: verhalen schrijven, aan een eigen studieonderwerp werken, breinbrekers, een strip maken, sudoku, webpaden , reken- of taalspellen enz.

Daarnaast hebben we kwadraattijd, passend bij het thema waar we aan werken, waarin de kinderen kunnen kiezen uit een aantal dingen (denk aan: Gravitrax, studie, dingen uitzoeken en proberen (origami), Tinkercad, Scratch , constructiematerialen, denkspellen etc.) die elke week verschillen.

Ook geven we kwadraatlessen waar de hele groep op hetzelfde moment aan meedoet. Dat is vaak onderzoekend en ontdekkend leren. Deze lessen zijn veelal een combinatie van wereldoriëntatie, muzische vorming en techniek.
 

We voeren vaak filosofische gesprekken. Ingezet als les of spontaan ontstaan.  

Een heel belangrijk onderdeel is het werken aan sociaal-emotionele
vorming en executieve vaardigheden. We leren kinderen op een rustige
manier te reageren, respect te hebben voor een ander, zich te ontplooien, zichzelf te durven zijn en te leren leren.

In Kwadraat besteden we veel aandacht aan een fijne en veilige sfeer. Dit doen we d.m.v. coöperatieve werkvormen, groepsactiviteiten, energizers en kringgesprekken. Uiteraard helpt KiVa, de methode die we op het Anker gebruiken voor sociaal-emotionele vorming, daaraan mee, evenals Trefwoord.

Eén van de belangrijkste dingen is waarschijnlijk de benadering van kinderen. In een groep  gelijkgestemde kinderen, heb je andere discussies, vindt niemand het raar dat je heel veel weet of juist iets niet weet. Hoef je niet op de gang alleen maar aan je eigen werk te werken, omdat je het klassikale werk al afhebt. Vindt niemand het bijzonder dat je je heel druk maakt over het milieu of je afvraagt hoe dat nu zit met het heelal als je 7 bent. En als dat wel zo is, maken we het bespreekbaar. We praten over wat het betekent als je je misschien anders voelt, omdat jij meteen begrijpt waar het over gaat. 

 

Hoogbegaafde kinderen

De kwadraatafdeling is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die in de reguliere basisschool vastlopen, onderpresteren en/of ongelukkig zijn. De uitdagende leeromgeving en het dagelijkse contact met ontwikkelingsgelijken bevordert het welbevinden en het zelfbeeld. Ze zitten daardoor beter in hun vel en gaan dan meer contacten aan, binnen en buiten de school. Vaak verbeteren de prestaties ook.

 

Dit lied en het filmpje zijn gemaakt door ouders van de kwadraatafdeling bij het afscheid van groep 8. Het geeft een heel mooi beeld van hoe belangrijk de kwadraatafdeling is voor kinderen en ouders!


 

Van groep 3 - 8 

De kwadraatafdeling bestaat uit vijf groepen: een onderbouwgroep (groep 3/4), twee middenbouwgroepen (groep 3/4/5 en 5/6) en twee bovenbouwgroepen (groep 6/7/8 en 7/8). De grootte van de groep is maximaal 20 leerlingen. Soms is de groep iets groter, dan passen we ook het personeel erop aan door ‘meer handen’ in de klas te hebben. Wanneer een groep vol is, wordt een wachtlijst gehanteerd. Voor de toelating is een aparte procedure van kracht. In de kleutergroepen letten we goed op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
 

Integraal onderdeel van de school

De kwadraatafdeling is een onderdeel van onze school. De kinderen doen  mee aan allerlei activiteiten voor de hele school, zoals vieringen, creatieve vorming en lichamelijke opvoeding. Deze activiteiten vinden voor de Kwadraatafdeling op het moment vooral plaats op locatie het Zwaluwenveld. Verder krijgen de kinderen in de regel twee keer gym per week: een keer door de vakleerkracht en een keer door de eigen leerkracht.
 

Procedure toelating

 

  • Eerste contact tussen ouders en school, meestal telefonisch.
  • Oriënterende gesprekken tussen ouders en school.
  • Ouders voorzien de school van een psychologisch rapport met daarin ook de resultaten van een intelligentieonderzoek dat maximaal twee jaar geleden is afgenomen. Ouders betalen dit onderzoek.
  • Het kwadraatteam bespreekt de mogelijkheden.
  • Gesprek met ouders over de eventuele plaatsing.
  • Het kind komt een maand in de groep  proefdraaien.
  • Het kwadraatteam bespreekt of het kind op de afdeling past.
  • Gesprekken met ouders over plaatsing.
  • Het team van Het Anker neemt het uiteindelijke besluit of een kind al dan niet toegelaten kan worden.
  • Ouders beslissen bij toelaatbaarheid of ze hun kind daadwerkelijk naar de kwadraatafdeling gaat.